Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen
Home Vereniging Informatie Getuigenissen Contact Ons steunen
Beschikbare teksten
Folders
Referenties
Boeken
Gedichten
Nuttige adressen & links


Beschikbare teksten
Dienst Vroeg- & Thuisbegeleiding

Een deel van de kinderen die al dan niet prematuur geboren zijn, stellen neonataal heel wat zorgen die een weerslag kunnen hebben of een risico inhouden voor de verdere ontwikkeling. Zolang het kind is opgenomen, kunnen ouders steeds terugvallen op hulpverleners in het ziekenhuis. De zware taak van de ouders begint pas als het kind ontslagen wordt. Heel wat vragen en onzekerheden rijzen. Voor ouders is de onzekere toekomst soms een onmogelijke taak. Zij kunnen hiervoor beroep doen op een thuisbegeleidingsdienst.

Taak :

Thuisbegeleiding veronderstelt een gericht hulpaanbod dat zich richt op drie domeinen :

1. Het centrale domein is dat van de opvoeding.

De begrippen opvoeding en ontwikkeling zijn nauw aan elkaar gekoppeld; ontwikkeling ;kind.

Een adequate omgang met een gehandicapt kind houdt in dat rekening gehouden wordt met de impact van de handicap of stoornis van de gewone handelingen of gebeurtenissen in het gezin : voeding, verzorging, spelen, leren lopen, leren spreken,zelfstandig worden, ...

Ouders en opvoeders rond het kind moeten nieuwe vaardigheden en specifieke kennis verwerven.: er is inzicht nodig in de ontwikkeling van kinderen, in de betekenis van de handicap voor hun ontwikkeling en er is ook kennis nodig van hulpmiddelen en spelmateriaal en de toepassing ervan. De thuisbegeleiding kan hierin helpen. Naast het aanreiken van kennis en aangepaste middelen, heeft thuisbegeleiding ook een ondersteunende betekenis.

Soms is het zelfvertrouwen van ouders zwaar aangetast of is de hoop op een goede toekomst ondergraven door het vermoeden of de definitieve bevestiging van een ernstig ontwikkelingsprobleem. Het is moeilijk om tot een zingeving te komen metbetrekking tot het leven met een handicap.

De thuisbegeleiding heeft hier een ondersteunende functie : luisteren zonder te oordelen, woorden helpen vinden voor verdriet, machteloosheid, vragen durven stellen, moeilijke beslissingen helpen nemen.

3. De thuisbegeleiding is ook betrokken bij het helpen zoeken van het gezin naar verschillende vormen van hulpverlening. Het gezin zal moeten leren omgaan met de wereld van hulpverlening en opvangmogelijkheden -gewone en buitengewone:
*ziekenhuis
*consultatiediensten
*centra voor ontwikkelingsstoornissen
*Vlaams Fonds
*praktische thuishulp
*buitengewoon onderwijs
*geïntegreerd onderwijs
*dagcentra enz.

De thuisbegeleiding kan helpen door tussenpersoon te zijn of de weg te tonen naar...

Er zijn een aantal thuisbegeleidingsdiensten in Vlaanderen. Ze richten zich zowel tot kinderen met problemen op motorisch vlak, psychomotorisch vlak, gehoorproblemen, gezichtsproblemen. De meeste diensten kiezen ervoor dat ouders zelf de thuisbegeleiding aanvragen. De thuisbegeleiding start niet zonder goedkeuring van de ouders. De ouders melden zich aan na geïnformeerd te zijn door de dokter, sociale dienst, Kind en Gezin, COS, CLB of soms belt de verwijzer op vraag van de ouders.
Om de thuisbegeleiding te mogen starten is een medisch attest nodig van de behandelende arts, waarin de indicaties voor thuisbegeleiding duidelijk vermeld staan.
Een inschrijving in het Vlaams Fonds voor Sociale Reclassering van Mindervaliden is ook nodig, gezien de thuisbegeleidingsdiensten werken met subsidies. Elke thuisbegeleiding kost aan ouders een bijdrage (150 Fr.).

OVERZICHT VAN DE THUISBEGELEIDINGSDIENSTEN

De thuisbegeleidingsdiensten worden ingedeeld volgens het probleem; Men kan terecht bij een dienst binnen de provincie waar de persoon woont.

A.THUISBELEIDINGSDIENSTEN VOOR MENTAAL GEHANDICAPTEN

1.Dienst vroeg- en thuisbegeleidingsdienst – provincie Antwerpen

KADODDER
Zandstraat 17
2980 Zoersel
www.kadodder.be
e-mail: thuisbegeleiding@kadodder.

2.Brabantse dienst voor thuisbegeleiding

www.handicap-ambulant.be
e-mail: thuisbegeleiding@handicap-ambulant.be

3. Dienst voor vroeg- en thuisbegeleiding Limburg

www.stijn.be/stijn/index_amb.htm
e-mail: diensten.ambulantebegeleiding@stijn.be

4. Dienst thuisbegeleiding Oost-Vlaanderen

DE TANDEM
www.de-tandem.be
e-mail: post@de-tandem.be

5.Thuisbegeleiding – West-Vlaanderen

START West-Vlaanderen
www.startwestvlaanderen.be
e-mail: info@startwestvlaanderen.be

B. THUISBEGELEIDINGSDIENSTEN VOOR MOTORISCH GEHANDICAPTEN

1.Vroegbegeleiding voor kinderen met motorische handicap Antwerpen

DE KLEINE BEER
e-mail: dekleine beer@dvcsintjozef.be
www.dekleinebeer.be

2.Brabantse dienst voor thuisbegeleiding

www.handicap-ambulant.be
e-mail: thuisbegeleiding@handicap-ambulant.be

3. Dienst vroeg- en thuisbegeleiding Limburg

www.stijn.be/stijn/index_amb.htm
e-mail: diensten.ambulantebegeleiding@stijn.be

4.Dienst vroegtijdige thuisbegeleiding voor kinderen met motorische ontwikkelingsmoeilijkheden

DE KANGOEROE

www.dekangoeroe.be
e-mail: info@dekangoeroe.be

5. Thuisbegeleidingsdienst Motorische stoornissen -West-Vlaanderen

’t SPOOR

website in voorbereiding
e-mail: 'tspoor@dominiek-salvo.be

C. THUISBEGELEIDINGSDIENSTEN VOOR VISUEEL GEHANDICAPTEN

1. Thuisbegeleidingsdienst voor kinderen met een visueel of visueel-meervoudige handicap

Ganspoelinstituut
www.ganspoel.be
e-mail: thuisbegeleiding@ganspoel.be

2. Thuisbegeleidingsdienst voor visueel gehandicapten

SPERMALIE
www.ki-spermalie.be
e-mail: info@mpi-spermalie.be

D. THUISBEGELEIDNGSDIENSTEN VOOR AUDITIEF GEHANDICAPTEN

1. Thuisbegeleidingsdienst Jonghelinckshof - Antwerpen

Lange Elzenstraat 52
2018 Antwerpen
tel.: 03/2410694
Geen website

2.Thuisbegeleiding van kinderen met gehoor-, taal- of spraakproblemen - Brabant

e-mail: thuisbegeleiding.woluwe@skynet.be

3. Thuisbegeleiding voor kinderen met gehoor-, taal-, of spraakproblemen – Limburg

KIDS
Borggravevijversstraat 9
3500 Hasselt
011/22.25.93

4. Dienst begeleiding voor auditief gehandicapten – Oost-Vlaanderen

www.tb-sintlievenspoort.be
tel.: 092682666

5. Thuisbegeleidingsdienst – West-Vlaanderen

www.ki-spermalie.be

E. THUISBEGELEIDINGSDIENST AUTISME

Thuisbegeleidingsdienst Tanderius
www.thuisbegeleidingautisme.be
e-mail: tanderius@thuisbegeleidingautisme.be

Thuisbegeleiding Autisme Wilrijk

Boomsesteenweg 508
3000 Antwerpen
http://users.skynet.be/hetraster/index.html

Limburgse Stichting Autisme

www.lsautisme.be
Steun ons gratis door je hier te registreren
Vrijwilligers gezocht
Actualiteit
Fotoreportage van Fie Vandevin